АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД
За нас PDF Print E-mail

АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД е създадено през 1996 г. и вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 11405 /16.09.1996г., с ЕИК 121153662, регистрирано в НАП – офис Център. Дружеството е със седалище гр.София, п-к.1700, ул.Могилата № 8. Адресът на управление, респ. адрес за кореспонденция е гр. София, п.к. 1463, ул. „Христо Станчев” № 12.


Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърен от зам. председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, с което получава право да извършва одит на застрахователни и други финансови институции.

АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД е включено от Комисията за финансов надзор в списъка на независимите проверители по чл.262л от Търговския закон в случаите на преобразуване на публични дружества..