Екип PDF Print E-mail

Съдружници в дружеството са :
Аксения Малинова Добазова, диплома № 0009 от 1991 г.,регистриран одитор от регистъра на ИДЕС;

Яна Петкова Добазова и Лиляна Петкова Добазова - магистър счетоводство и одит
Дружеството се управлява от Общо събрание на съдружниците и се представлява от управителя Аксения Добазова.
Управителят на АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД има дългогодишен професионален опит като дипломиран експерт-счетоводител и се включва активно в създаването и развитието на Института на дипломираните експерт счетоводители, като взима участие в управителни органи и комисии към ИДЕС.
Управителят на дружеството притежава редица сертификати и лицензи във връзка с прилагането на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни одиторски стандарти (МОС).

Членовете на одиторските екипи са съдружниците и привлечени подизпълнители при необходимост.

Аксения Добазова

- осъществява одиторска дейност от 1993 г. Извършвала е одит на предприятия от различни отрасли – фармацевтична, химическа промишленост, лека промишленост, търговия, строителство, финансови и застрахователни предприятия. Има дългогодишен практически и теоретически опит в областта на счетоводството и одита. Автор на редица статии в областта на счетоводното и данъчното законодателство, вкл. издадена книга в съавторство от екип на регистрирани одитори за практическо прилагане на международните счетоводни стандарти.  Преминала курс на обучение и сертифициран лектор по МСФО и Международни одиторски стандарти от Американската агенция за международно развитие (USAID). Проведено обучение за лектори в САЩ през 2001 година – Вашингтон ДС и Блуфилд – Западна Вирджиния.

Лиляна Петкова Добазова

- работи в АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД от 2005г. като асистент-одитор. Отговаря за счетоводството и осъществява контрол върху качеството на одиторските услуги.

Яна Петкова Добазова