ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2008 PDF Print E-mail

НА   СОП АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 4”М” ОТ ЗНФО


І.ОПИСАНИЕ НА ПРАВНАТА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА ФОРМА И НА СОБСТВЕНОСТТА НА  АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД


АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД е създадено през 1996 г. и вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 11405 /16.09.1996г., с ЕИК 121153662, регистрирано в НАП – офис Център. Дружеството е със седалище гр.София, п-к.1700, ул.Могилата № 8. Адресът на управление, респ. адрес за кореспонденция е гр. София, п.к. 1463, ул. „Христо Станчев” № 12.
АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД отговаря на критериите за специализирано одиторско предприятие (СОП), регламентирани с § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за независим финансов одит и е включено в списъка на специализираните одиторски предприятия, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) под номер 007.
Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърен от зам. председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, с което получава право да извършва одит на застрахователни и други финансови институции.

 


АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД е включено от Комисията за финансов надзор в списъка на независимите проверители по чл.262л от Търговския закон в случаите на преобразуване на публични дружества.
Дружеството се управлява от Общо събрание на съдружниците и се представлява от управителя Аксения Добазова.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО. ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЕЙНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ


Системата за вътрешен контрол на качеството на извършваните одиторски услуги обхваща:

1. Спазване на етичните правила и норми
Всеки служител в дружеството още при постъпване на работа се запознава с Етичният кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC). Етичният кодекс е достъпен до всички служители. Основни принципи в работата на дружеството са професионализъм, независимост и конфиденциалност. При всеки поет ангажимент се подписват декларации за независимост и конфиденциалност от помощник одиторите, а одитора, отговорен за одита декларира своята независимост в Договора за поемане на ангажимента.

2. Определяне на отговорен съдружник, дипломиран експерт–счетоводител, регистриран одитор за всеки ангажимент
За всеки ангажимент се определя отговорния регистриран одитор. Отговорният одитор има правомощията и отговорноста за планирането и извършването на одита на съответното предприятие, както и текущо да осъществява контрол върху извършваните одиторски процедури. Всички въпроси, поставени от клиентите по време на одита, се обсъждат и решават единствено от регистрираните одитори.

3. Контрол на качеството при изпълнение на одиторските процедури за всеки отделен ангажимент
Проверката на годишните финансови отчети на всички клиенти на дружеството се извършва, чрез специализиран софтуер, което гарантира спазването и прилагането на изискванията на Международните одиторски стандарти при извършване на одита. Процедурите обхващат всички фази на одита или друг вид свързани ангажимени: планиране; определяне и оценка ниво на риск и същественост; процедури по същество и събиране на доказателства; обучение на помощник одиторите за особеностите на ангажимента, преглед на извършената работа и направените преценки и изводи.
Планирането на одита и определянето и оценка на риска винаги се извършва от отговорния одитор. В планиращата фаза участват и ангажираните помощник одитори.
За всеки одиторски ангажимент отговорният одитор извършва преглед на извършената работа от помощник одиторите. Преглеждат се направените заключения за всеки обект, събраните доказателства. Обсъждат се въпросите, възникнали по време на проверката. Когато е необходимо се правят консултации с външни експерти и консултанти или други колеги одитори.
При преглед на изпълнената работа по даден ангажимент, всеки нов помощник одитор се проверява и контролира от по-опитните, а работата на помощник одитора се контролира от отговорния за ангажимента одитор.
Задължително комплицираните и сложни въпроси, възникнали в хода на одита, се обсъждат с одиторите. Отговор на въпроси, поставени от одитираните дружества се дават само от отговорния одитор.
Приключването на проверката и издаването на одиторския доклад се извършва след извършен контрол върху качеството на извършените процедури от помощник одиторите.

4. Наблюдение за изпълнение на вътрешните правила и процедури за контрол на качеството
Текущо се наблюдава спазването на приетите правила и процедури за контрол на качеството, като се прави оценка за тяхната ефективност. Ежегодно се актуализират одиторските процедури за проверка на отчетите, отстраняват се слабостите и се усъвършенстват тестовете с цел намаляване рисковете от грешки.

5. Назначаване на персонала и професионално развитие
Политиката на дружеството е насочена към осигуряване на компетентен персонал, способен да изпълни изискванията на клиента и професионалните норми. Наема се персонал само с професионално счетоводно образование и стаж в областта на счетоводството. Особено внимание се обръща на продължаващото професионално образование. Ежегодно помощник одиторите посещават курсове по прилагане на Националните и Международните счетоводни стандарти, данъчното и осигурителното законодателство.
Правят се периодични и годишни атестации на всеки помощник одитор, като се дава оценка за неговата работа.

ІІІ. ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ И ИДЕС ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА НА СОП АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД


Дружеството е имало проверка от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги при ИДЕС през 2005 година.Последната проверка е извършена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) и Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги при Института на дипломираните експерт- счетоводители през м.октомври 2009г. и обхваща работата на дружеството за 2008г.
В издадените доклади от двете проверки, проверяващите органи са дали максималната оценка за качеството на извършените одиторски услуги от АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД .

ІV. ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, НА КОИТО АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД ИЗВЪРШВА ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
ДОБРОВОЛНО ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА ЗДРАВЕ  АД – гр. София


V. ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЗАВИСИМОСТТА

Закона за независим финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и Международните одиторски стандарти представляват нормативната база за независимостта на АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД при работа с клиенти.
В дружеството се спазват следните политики и процедури, за осигуряване в разумна степен на сигурност на независимостта:

а/ проверка за прекомерна зависимост от общото възнаграждение от клиента;
б/ заплаха, свързана с личен интерес;
в/ кредитни взаимоотношения с клиент;
г/ наличие на близки бизнес отношения с клиентите;
д/ потенциално наемане на работа при клиент;
е/наличие на роднински отношения с ръководството на одитираното дружество.

Всички помощник – одитори при постъпване на работа подписват декларация за независимост. Всяка година, в зависимост от планираните ангажименти, за всеки клиент членовете на екипа подписват декларация за независимост.
При поемане на нов клиент се прави проверка за спазване на посочените правила за независимост.
При изпълнение на ангажимент за одит (изразяване на одиторско мнение) или свързани с одита услуги се спазва правилото, че възнаграждението не следва да представлява значителна част от приходите на дружеството и това да поставя дружеството в зависимост от даден клиент.
През отчетната 2008 г. е извършена проверка за спазване на независимостта от съдружниците и помощник одиторите.

VІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЕКИПА НА  СОП  АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД

През 2008 г. екипът на дружеството е взел участие в следните форми за повишаване и поддържана на квалификационната степен:

1. Годишна конференция на тема: „Одиторската професия в служба на обществения интерес”

2. VІ-ти конгрес на ИДЕС на тема Публичен надзор и публичен интерес:
17 ноември 2008- от 09-19,30 ч. – Дискусия Функции на публичен надзор, приоритети и очаквания; Одитни комитети. Ефективност на вътрешния контрол и взаимодействие с външни одитори.
18 ноември от 10- до 14 ч.- Дискусия Професионалната етика и независимостта на одиторите във фокуса на публичния интерес

3. Участие в 3-дневен семинар (26-28.01.2009г.) по промените в данъчното законодателство през 2009г. с лектори от Министерството на финансите: Димитър Войнов, Калина Златанова, Даниела Влъчкова.

4. Поведени семинари през 2008 г. и началото на 2009г. с лектор Аксения Добазова по МСС/МСФО, НСФОМСП и годишно приключване общо 100 часа.
Съгласно фирмената политиката на АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД, от целия екип се изисква да поддържа висока професионална компетентност и да спазва законовите и професионални изисквания. От него се изисква да участва в курсове за обучение по счетоводни стандарти, данъчно и осигурително законодателство, както и да следи за изменения в нормативната уредба.

VІІ. ОБЕМ ПРИХОДИ ПОЛУЧЕНИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ, КОНСУЛТАЦИИ И ДРУГИ ПРИХОДИ

Към 31.12.2008 г. са получени 78 хил. лв. приходи, в. т. ч.:
• Приходи от одиторски услуги: 56 хил. лв;
• Приходи от консултации и обучение: 22 хил. лв.

VІІІ. БАЗА ЗА ФОРМИРАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ОДИТОРИТЕ


Възнагражденията на съдружниците се определя по следния начин:
Договор за управление - за управляващия съдружник;
Възнаграждение в зависимост от обхвата на поетите одиторски ангажименти;
Дивиденти в зависимост от постигнатите финансови резултати за годината.