ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2009 PDF Print E-mail

Съгласно чл.40м от ЗНФО за финансовата 2009година

Регистриран одитор: СОП АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД, регистрирано в ИДЕС под № 007
Управител – Аксения Малинова Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.

Изисквана информация по чл.40м от ЗНФО

Информация за СОП Алияна Одитинг ООД

1. Описание на правната и организационна форма и собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез СОП Алияна Одитинг ООД

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

Неприложимо


3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

Управляващ дружеството – Аксения Добазова, регистриран одитор

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Вътрешният контрол се осъществява от съдружниците – регистрирани одитори.


5. Дата на последната извършена проверка от СККОУ към ИДЕС

11.2009г. Оценка „А” за качеството на услугите

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

ДОМ Здраве АД
Одита е извършен чрез СОП Алияна Одитинг ООД и друг независим одитор, съгласно Кодекс за Застраховането.

7. Описание на практиките на РО, свързани с независимостта

ДОМ Здраве АД няма одитен комитет и декларацията за независимост е направена в договора за одит

8. Данни за участие на РО в непрекъснатото обучение, организирано от ИДЕС по чл.22Аксения Добазова е сертифициран лектор по МСС/МСФО и МОС. За периода 01.06.2008 – 31.05.2009 има 207 лекторски часа по МСС/МСФО. Посетени са следните курсове и форуми:
-Промени в данъчното законодателство през 2010г – 24 часа с лектори от МФ;

-Семинар на І-ва регионална софийска организация за одитен софтуер 8;

-Промени в трудовото и социалното законодателство -8ч.;

-Промени в МСС и МСФО – 20 ч.

9. Общ размер на приходите на регистрирания одитор, разпределени по видове услуги

За 2009г са фактурирани услуги в размер на 87 460лв., в т.ч. одит и договорени процедури 72 500лв., лекции, консултации – 14 960лв.

10. Данни за базата, върху която се формират възнагражденията на съдружниците в одиторското дружество

Договор за управление, допълнително възнаграждение на база поети ангажименти.СОП Алияна Одитинг ООД, рег. № 007
Аксения Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.       

Настоящият доклад е съставен от две страници.
30.06.2010г.