ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2012 PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно чл.40м от ЗНФО за финансовата 2012година

 

 

 

 

 

 

Регистриран одитор –АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД, рег. в ИДЕС под № 007

Управител – Аксения Малинова Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.

 

 

 

 

Изисквана информация по чл.40м от ЗНФО

Информация за СОП Алияна Одитинг ООД

1. Описание на правната и организационна форма и собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез Алияна Одитинг ООД

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

Управляващ дружеството – Аксения Добазова, рег.одитор

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Вътрешният контрол се осъществява от съдружниците – регистрирани одитори.

 

5. Дата на последната извършена проверка от СККОУ към ИДЕС

01.2013г.

 

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

ДОМ Здраве АД

Одита е извършен чрез СОП Алияна Одитинг ООД и друг независим одитор, съгласно Кодекс за Застраховането.

7. Описание на практиките на РО, свързани с независимостта

ДОМ Здраве АД няма одитен комитет и декларацията за независимост е направена в договора за одит

8. Данни за участие на РО в непрекъснатото обучение, организирано от ИДЕС по чл.22

  • Аксения Добазова е сертифициран лектор по МСС/МСФО и МОС. За периода 01.07.2012 – 31.03.2013 има 102 часа поддържане на квалификация, от които 32 часа лекторски по промени в данъчното законодателство през 2013г. и годишно приключване на 2012г., 20 часа участие във форуми и 50 часа обучения, организирани от ИДЕС.

9. Общ размер на приходите на регистрирания одитор, разпределени по видове услуги

За 2012 са фактурирани услуги в размер на 68 748.19лв., в т.ч. одит  12 500лв., лекции, консултации и др. – 56 248.19лв.

10. Данни за базата, върху която се формират възнагражденията на съдружниците в одиторското дружество

Договор за управление, допълнително възнаграждение на база поети ангажименти.

 

 

Алияна Одитинг ООД, рег. № 007

Аксения Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.

Настоящият доклад е съставен от две страници.

31.03.2013г.