ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2013 PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно чл.40м от ЗНФО за финансовата 2013година

 

 

 

 

 

 

Аксения Малинова Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г

АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД,

 

 

 

 

 

Изисквана информация по чл.40м от ЗНФО

Информация за Алияна Одитинг ООД

1. Описание на правната и организационна форма и собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез Алияна Одитинг ООД

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

Управляващ дружеството – Аксения Добазова, рег.одитор

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Вътрешният контрол се осъществява от съдружниците.

 

5. Дата на последната извършена проверка от СККОУ към ИДЕС

01.2013г.

 

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

ДОМ Здраве АД

Одита е извършен чрез Алияна Одитинг ООД и друг независим одитор, съгласно Кодекс за Застраховането.

7. Описание на практиките на РО, свързани с независимостта

ДОМ Здраве АД няма одитен комитет и декларацията за независимост е направена в договора за одит

8. Данни за участие на РО в непрекъснатото обучение, организирано от ИДЕС по чл.22

  • Аксения Добазова е сертифициран лектор по МСС/МСФО и МОС. За периода 01.07.2013 – 31.03.2014 има 76 часа поддържане на квалификация, от които 40 часа лекторски по промени в данъчното законодателство през 2014г. и годишно приключване на 2013г., 36 часа обучения, организирани от ИДЕС.

9. Общ размер на приходите на регистрирания одитор, разпределени по видове услуги

За 2013 са фактурирани услуги в размер на 51 х.лв., в т.ч. одит  41х.лв., лекции, консултации и др. – 10 х.лв.

10. Данни за базата, върху която се формират възнагражденията на съдружниците в одиторското дружество

Договор за управление, допълнително възнаграждение на база поети ангажименти.

 

 

 

Алияна Одитинг ООД,

Аксения Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.

 

Настоящият доклад е съставен от две страници.

31.03.2014г.